Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu DlaNastolatek.pl

§ 1

Administratorem serwisu dlanastolatek.pl jest firma KMedia, prowadząca działalność pod adresem: Poznań, Czorsztyńska 11, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7811860361, adres e-mail: dlanastolatek.pl@gmail.com.

§ 2

Przedmiotem działalności serwisu dlanastolatek.pl jest udostępnianie Użytkownikom treści o tematyce lifestylowej.

§ 3

Korzystanie z serwisu dlanastolatek.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu dlanastolatek.pl jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji. Dla prawidłowego korzystania z serwisu dlanastolatek.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu, akceptującym pliki cookies.

§ 4

Serwis dlanastolatek.pl umożliwia Użytkownikom zamieszczanie komentarzy pod wybranymi treściami opublikowanymi przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

§ 5

Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów lub całości Serwisu, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, o ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone przez Administratora.

§ 6

Administrator może usunąć treści z serwisu dlanastolatek.pl lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, bez podania przyczyny. Administrator zastrzega również możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji istniejących funkcjonalności lub do ich całkowitego usunięcia.

§ 7

Serwis dlanastolatek.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu dlanastolatek.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu dlanastolatek.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 8

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie mogą posiadać błędy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania przez Użytkowników porad zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność.
Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

§ 9

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu dlanastolatek.pl użytkownik może zgłaszać na adres: dlanastolatek.pl@gmail.com. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Administratora reklamacji w formie pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014.